Novosti

194. sjednica Upravnog vijeća

U petak, 17. studenog održana je 192. sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac (više u Dokumentima).

Posljednja sjednica Upravnog vijeća LU Rabac održana je 22. prosinca 2017. g. Donesen je Plan i program rada za 2018. godinu, financijski plan i plan nabave. (Više u Dokumentima)

Od prioritetnih zadataka, može se istaknuti nastavak izrade projektne dokumentacije za trajektnu luku Brestova za koju je napravljen Maritimni elaborat kojim je utvrđeno idejno rješenje rekonstrukcije.

Isti prioritet ima i nastavak izgradnje lukobrana u luci Rabac, projekt kojeg će se pokušati kandidirati kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.

Koristimo priliku svim suradnicima i učesnicima u pomorskom prometu na području LU Rabac i zaželjeti dobro more i sve najbolje u Novoj godini.

Više...

193. sjednica Upravnog vijeća

Na 193. sjednici Upravnog vijeća LU Rabac donesena je Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice LU Rabac na razdoblje od četiri godine. Od devet pristiglih prijava na natječaj, četiri su bile pravovaljane, a izabrana je Antonela Mohorović Kožuh, d.ing. Pomorskog prometa iz Labina. Dužnost ravnateljice preuzeti će 1. siječnja 2018. g. Dokumentacija o izboru može se pogledati u Dokumentima-Sjednice Upravnog vijeća.

Više...

17.10.2017 Objavljen natječaj za izbor ravnatelja Lučke uprave Rabac

Na redovnoj sjednici 10. listopada 2017. Upravno vijeće Lučke uprave Rabac donijelo je Odluku o provedbi natječaja za ravnatelja Lučke uprave Rabac. Imenovano je natječajno povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu: Dino Škopac za predsjednika te Dorino Rajković i Boris Babić za članove. Natječaj se provodi radi odlaska aktualnog ravnatelja u mirovinu, a objavljen je u Glasu Istre danas, 17. listopada 2017. g. Tekst natječaja prenosimo u cjelosti.

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Zakona, “NN”, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i čl. 16., čl. 28. - čl. 34. Statuta Lučke uprave Rabac od 21. travnja 2004. g., Upravno vijeće Lučke uprave Rabac raspisuje

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice

Na osnovi javnog natječaja i Članka 28.Statuta Lučke uprave Rabac, na prijedlog natječajne komisije, a uz suglasnost nadležnog ministra, ravnatelja lučke uprave imenuje Upravno vijeće lučke uprave na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

1.Za ravnatelja lučke uprave može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • - koja je stekla stručno zvanje magistar struke ili stručni specijalist ili ima visoku stručnu spremu (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/2003) u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti
  • - koja ima najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim ili sličnim poslovima,
  • - koja poznaje engleski jezik,
  • - koja predloži najpovoljnija temeljna načela ustrojstva Lučke uprave i program rada za razdoblje od četiri godine.

 

2.Prijavi je, uz dokaze iz T.1., potrebno priložiti:

  • - životopis
  • - domovnicu (preslika)
  • - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • - izjavu o spremnosti stupanja u radni odnos 1. siječnja 2018. g.

 

3.Prijave kandidata sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz T.1. i prilozima iz T.2. Natječaja dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno na adresu Lučke uprave Rabac, Obala M.Tita bb, Rabac 52221, s naznakom „Natječaj za ravnatelja-ne otvarati", a primaju se 15 dana od dana objave Natječaja.

4.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

5.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC

4.5.2017 Prezentacija projektnih rješenja za rekonstrukciju luke Brestova

Dana 24. travnja održana je 187. sjednica Upravnog vijeća LU Rabac. Na sjednici su prezentirana projektna rješenja za rekonstrukciju luke Brestova, jedno od kojih će biti sastavni dio Maritimnog elaborata koji je u izradi. Jedno od ponuđenih rješenja odabrati će LU Rabac nakon očitovanja Općine Kršan čiji su predstavnici također prisustvovali prezentaciji. Obzirom da su općinska vijeća raspuštena zbog lokalnih izbora, očitovanje se očekuje nakon konstituiranja novih. Nakon odabira će biti moguće finalizirati Maritimni eleborat na osnovu kojeg se može pristupiti projektiranju. Treba naglasiti da projekt ima velike šanse za financiranje iz fondova EU po Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija 2014-2020.", obzirom da je luka u funkciji povezivanja kopna sa otokom Cresom.

Prezentacija - Idejno rješenje zaštite luke Brestova

Više...

13.1.2017 Novosti

Na 184. redovnoj sjednici UV LU Rabac, posljednjoj u 2016. g., usvojen je Plan i program rada za 2017. godinu, Financijski plan i Plan nabave. Prihvaćen je i prijedlog Općine Raša kojim se definira izmjena lučkog područja Trget te je prijedlog upućen u daljnju proceduru Županijskom Odsjeku za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Donijeta je i Odluka o prihvaćanju ponuda za izradu Maritimnog elaborata za luku Brestova. Isti bi definirao obim i mogućnosti zaštite luke uključujući i tehnička rješenja. Radi se o izuzetno zahtjevnom akvatoriju u maritimnom smislu obzirom da je pristanište otvoreno na južne, sjeverne i vjetrove iz pravca istoka, te je za vrijeme nevremena trajektna linija u prekidu. Izrada elaborata pravi je izazov i u njoj će sudjelovati Pomorski fakultet u Rijeci izradom "Analize elemenata maritimne sigurnosti pri projektiranju zaštitnih građevina luke Brestova", "GEO-VV" d.o.o. iz Rijeke izradom Hidrografske izmjere i situacijskog plana luke Brestova, Hidroexpert d.o.o. iz Zagreba izradom Studije vjetrovalne klime i valnih deformacija i Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke izradom Idejnog rješenja zaštite luke Brestova. Ukoliko Elaborat pokaže da je zaštita moguća, sa projektom će se nastaviti kandidirajući ga za financiranje iz Strukturnih fondova EU.

Koristimo priliku da svim pomorcima i posebno svim korisnicima lučkog područja i partnerima LU Rabac, zaželimo sve najbolje u 2017. godini.

 

15.9.2016 Mještani Porozine protiv Lučke uprave Rabac

Lučka uprava Rabac zaprimila je od osnivača, Istarske županije, zahtjev za očitovanjem radi anonimnih prijava mještana Porozine na otoku Cresu upućenih Ministarstvu uprave i Državnom odvjetništvu.
Prijava Ministarstvu uprave uprave okončana je očitovanjem Istarske županije kojom se zahtjev mještana Porozine odbacuje kao neosnovan, dok se Državno odvjetništvo još nije očitovalo na podnesenu prijavu.
Cjelokupna predmetna dokumentacija, uključujući i prijave, može se pogledati u prilozima za sjednicu. Više...

23.3.2016 Sanacija obalnog zida u luci Trget

Nakon višetjednih odgoda zbog lošeg vremena, u tijeku je sanacija obalnog zida u luci Trget kojem je prijetilo urušavanje i prekid cestovnog prometa prema luci Bršica. Sanacija se izvodi na način da će se temeljni sloj očistiti do zdrave podloge i nadodati betonska plomba koja će spriječiti moguću veću štetu.
Radove izvodi VI-GO doo iz Medulina, tvrtka specijalizirana za podvodne radove, a predviđena cijena sanacije iznosi oko 40.000,00 Kn sa porezom.

Održane su 176. i 177. Sjednica Upravnog vijeća, a materijali se mogu pogledati u izvješćima sa sjednica. Više...

Napomena za putnike na otoke Cres i Lošinj: Radi ranijeg datuma Uskršnjih blagdana, radi izbjegavanja gužvi i omogućavanja nesmetanog prometa, Upravno vijeće LU Rabac donijelo je odluku o početku naplate naknade za korištenje operativnog platoa u luci Brestova od 21. ožujka.

29.1.2016 Sanacija pristanišne rampe

Na trajektnom pristaništu Brestova započeti su radovi na sanaciji kolnika na prilazu pristanišnoj rampi. Oštećenje je takvo da predstavlja neposrednu opasnost za vozila koja ulaze na trajekt i ubrzano se pogoršava.

Razmatrajući mogućnosti sanacije, sa zapovjednikom m/b Brestova je zaključeno da su pomoćne rampe preriskantne za korištenje, te će se cijeli zahvat izvesti korištenjem rampe koja se sanira bez prekida linije uz izuzeće kamiona i autobusa.

Obavijest je dana na 112, službenim stranicama HAK-a i Jadrolinije, te se vozači pozivaju na oprez prilikom dolaska na trajekt.

Radovi otpočnju danas 29.1., a ograničenje samo za osobna vozila vrijedi od 29. 1 do utorka 2.2.
Normaliziranje linije se u potpunosti očekuje po redu vožnje u utorak 2.2. u 6.30.

19.1.2016 Brestova - obnova dijela dotrajalog asvaltnog sloja

U utorak, 19. siječnja, u trajektnoj luci Brestova su započeti radovi na obnovi dijela dotrajalog asvaltnog sloja. Radove izvode Istarske ceste doo iz Pule, a ugovorena vrijednost radova sa porezom je 66.000,00 Kn. Ako vremenske prilike dozvole, radovi bi trebali biti zgotovljeni za nekoliko dana.

Isto tako, sa Plovputom doo iz Splita ugovorena je modernizacija lučkih svjetionika u Rapcu i Brestovi. Ugraditi će se LED rasvjeta i fotonaponski moduli za solarno napajanje, te istovremeno eliminirati oprema za klasično napajanje električnom energijom. Ukupna vrijednost radova je 20.000,00 Kn.

31.12.2015 Aktualne informacije

Održana je 175. sjednica Upravnog vijeća LU Rabac, posljednja u ovoj kalendarskoj godini. Donešeni su plan rada i financijski plan te plan nabave za 2016. g. (u prilogu). Već duže vrijeme u proceduri je postupak proširenja lučkog područja u svim lukama, a kraj postupka i potvrda predloženih novih sidrišta očekuje se u nastupajućoj godini. Stoga je u planu nabave predviđena izgradnja uređenih novih sidrišta u akvatoriju luka Rabac, Sv. Marina i Tunarica. Radi kontrole korištenja istih planira se i nabavka manjeg plovila.

Velike oseke ovog prosinca otkrivaju i druge vizure na lučkom području. Tako je uz plažu u Trgetu na svjetlo dana izronio građevinski "poduhvat" lokalnih "majstora" kojima je opet pružena mogućnost za detaljniji pregled objekata kojima su unakazili okoliš. (foto u prilogu)

Još jednom, lijepe blagdane te sretnu i uspješnu Novu godinu svima na moru i oko njega.

Više...

16.12.2015 Aktualne informacije

Održane su 173. i 174. sjednica Upravnog vijeća LU Rabac. Razmatrani su plan rada i financijski plan te plan nabave za 2016. g., a usvajanje istih planira se 18. prosinca na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća ove godine. Na 173. tematskoj sjednici prezentiran je prijedlog izmjene lučkog područja luke Trget od strane načelnice Općine Raša Gđe. Glorije Paliska Boltestein i suradnika G. Valtera Perčića, direktora Geoprojekta dd iz Opatije. Više o tome može se naći u Zapisniku sa sjednice.

Prihvaćena je ponude Plovput-a doo iz Splita za modernizaciju lučkih svjetala u lukama Rabac i Brestova ugradnjom LED rasvjete u vrijednosti 16.000,00 Kn bez PDV, te ponuda Istarskih cesta doo iz Pule za sanaciju asvaltnog sloja na dijelu luke Brestova u vrijednosti od 53.000,00 Kn bez PDV. Radovi će se obaviti početkom slijedeće godine.

Ujedno koristimo priliku da svim poslovnim partnerima i korisnicima luka na području Lučke uprave Rabac zaželimo lijepe blagdane te sretnu i uspješnu Novu godinu.

Više...

11.11.2015 Sanacija sigurnosnog priljeva na rivi u Rapcu

Obavještavamo sve sudionike u pomorskom prometu da smo od Vodovoda doo Labin primili obavijest o planiranim radovima na sanaciji sigurnosnog preljeva na rivi u Rapcu. Radovi započinju danas, 11. studenog i trajati će desetak dana. Sanaciju, koja se sastoji od produženja postojećeg ispusta u obalnom zidu dvadesetak metara u more, će izvoditi tvrtka I.G. d.o.o. labin koja je specijalizirana za takve radove. Cijev će biti ukopana i betonirana u morskom dnu. Shema sanacije (pdf)

7.10.2015 172. Sjednica Upravnog vijeća LU Rabac

U petak, 2. listopada održana je 172. Sjednica Upravnog vijeća LU Rabac. Razmatrano je i prihvaćeno polugodišnje izvješće o financijskom poslovanju, a razmatrano je i 1. čitanje proračuna za 2016. g.

Donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o redu i uzancama u luci, kojom je isti usklađen sa Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN 79/13 i 140/14) i Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN 70/13).

Prihvaćen je i prijedlog izmjena Ugovora o stalnom vezu u luci Rabac MUP-PU Istarske, odsjeka pomorske policije koji su korisnici jednog komunalnog veza u luci Rabac. Više u prilozima.

Obavještavaju se korisnici luke Brestova da se korištenje luke u svrhu parkiranja osobnih vozila ne naplaćuje do 1. travnja 2016. g.

U slučaju nepropisnog parkiranja koje ometa redovito funkcioniranje luke, uvesti će se režim kontroliranog korištenja luke uz naplatu i prije rečenog datuma.

Više...

9.9.2015 Obavijest o sjednicama Upravnog vijeća

Dana 23. srpnja i 4. rujna održane su redovne sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac.

Proveden je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Lučke uprave Rabac koji se provodi svake četiri godine. Natječaj još nije okončan jer nije istekao rok u kojem kandidati mogu uložiti žalbu nadležnom sudu za radne sporove ako smatraju da su u postupku odabira oštećeni. (Dokumentacija u prilogu)

Razmatran je Prijedlog Izmjena i dopuna PP uređenja Grada Labina i Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac kao i Prijedlog Izmjena i dopuna PP Istarske županije bez posebnih primjedbi. Isti se mogu pogledati na web stranicama predlagača.

Više...

16.7.2015 Održana 169. sjednica Upravnog vijeća

Dana 19. lipnja 2015. održana je 169. sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac.

Prihvaćeno je izvješće o izvršenju Plana i programa rada za 2014. g., (materijali u najavi sjednice), a utvrđena je konačna lista prispjelih zahtjeva za obnovom ugovora o stalnom vezu u luci Rabac. Konačnu listu moguće je naći u prilogu.

Ovim putem pozivaju se svi oni koji još uvijek nisu potpisali Ugovor na potpisivanje istog.

Imenovana su i dva člana radne skupine za provedbu Sporazuma o partnerstvu na projektu "Masterplan prometnog razvoja Istarske županije".

U trajektnoj luci Brestova obnovljena je i dopunjena horizontalna signalizacija. Obzirom na pojačani promet, doprinijeti će sigurnosti putnika i vozila. Radove je izvela Signalinea doo iz Rijeke.

Više...

17.6.2015 169. sjednica Upravnog vijeća

Dana 19. lipnja 2015. s početkom u 13:00 sati održati će se 169. sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac, u prostorijama Lučke uprave u Rapcu.

Na dnevnom redu sjednice je izvješće o izvršenju Plana i programa rada za 2014. g. kao i utvrđivanje konačne liste prispjelih zahtjeva za obnovom ugovora o stalnom vezu u luci Rabac. Isti će biti pozvani na potpisivanje ugovora na godinu dana, tekst kojeg je usvojen na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća.

Obavještavaju se korisnici luke Rabac da će se u petak, 26. lipnja 2015. održati kvalifikacije za "Jadranske igre" tijekom cijelog dana. Koristiti će se dio akvatoria luke (foto uz tekst), te se mole vlasnici plovila da ih premjeste na druge lokacije.

Dnevni red i materijali dostupni su u prilogu. Više...

29.5.2015 Poziv za dostavu zahtjeva

Dosadašnji korisnici komunalnih vezova u luci Rabac se pozivaju da dostave zahtjev za obnovu Ugovora o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke Rabac u skladu sa Zaključkom Upravnog vijeće LU Rabac, (Klasa:342-01/15-01/18, Ur.broj:2163/1-17-01-15-1), od 21. svibnja 2015. g. (Objavljeno u ranijoj obavijest sa sjednice UV LU Rabac).

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u rubrici "Obrasci" ili u uredu lučke uprave.

Obavijest će biti dostavljena i na kućne adrese poštom, a radi lakše komunikacije umoljavaju se podnosioci zahtjeva da obavezno dostave e-mail adresu za kontakt.
Poziv će biti otvoren 15 dana od dana dostave obavijesti poštom.

27.5.2015 Održana 168. sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac

U četvrtak 21. svibnja 2015. g. održana je 168. redovna sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac. Kako turistička sezona polako započinje, na dnevnom redu je bilo i nekoliko aktualnih tema vezanih za korištenje lučkog prostora. Korisnicima komunalnih vezova uskoro će biti upućen poziv za obnovu ugovora o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke Rabac, a za korisnike kopnenog dijela luke propisati će se uvjeti korištenja.

Odluke i zaključci mogu se naći u prilogu. Više...

18.5.2015 168. sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac

U četvrtak, 21. svibnja održati će se 168. sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac.

Jedna od tema je razmatranje mogućnosti osposobljavanja ukrcajnih mjesta za pogonsko gorivo na području Lučke uprave Rabac.

Detaljnije informacije u materijalima u prilogu. Više...

17.4.2015 Održana sjednica Upravnog vijeća

Dana 15. travnja 2015. održana je sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac. Između ostalog, na sjednici je zaključeno da će biti pokrenut postupak osposobljavanja za ukrcaj goriva luke Rabac i Plomin Luke za ukrcaj goriva nakon što je dopisom MUP, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove iz Zagreba, Ilica 335, utvrđeno da lokacije za ukrcaj pogonskog goriva na brodove u luci Rabac i Plomin Luci iz razloga utvrđenim inspekcijskim nadzorom od strane Policijske uprave Istarske nisu adekvatno opremljene za rukovanje opasnim tvarima.

Na zahtjev brodara, zimovanje na operativnoj obali u luci Rabac produženo je do 1.svibnja 2015. god, a za luku Trget do 15.svibnja 2015. godine. Također, odlučeno je da će se korisnicima komunalnih vezova dostaviti novi ugovori sa svrhom produženja prava na korištenje komunalnog veza.

Donesena je odluka o izmjeni Pravilnika o lučkim naknadama, te zaključak o korištenju operativnog platoa u luci javnog prometa.

Zapisnik sa sjednice te detaljne informacije o odlukama i zaključcima, dostupne su na web stranici Lučke uprave Rabac. Više...

8.4.2015 167. sjednica Upravnog vijeća

Dana 15. travnje 2015. s početkom u 13:00 sati održati će se 167. sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac, u prostorijama Lučke uprave. Na sjednici će se, između ostalog, raspravljati o zahtjevima brodara za produženje zimovanja na operativnoj obali, a istoj će prisustvovati g. Darko Vitasović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Labin s ciljem rješavanja problematike ukrcaja pogonskog goriva u luci Rabac i Plomin luci za koju je inspekcijskim pregledom utvrđeno kako nije sukladna propisima. Cjelokupni tekst Dnevnog reda dostupan je na web stranici Lučke uprave Rabac. Više...

10.3.2015 Izvršen inspekcijski pregled

Dana 10.03.2015.g od strane Policijske uprave istarske, odnosno ovlaštene osobe Inspektorata unutarnjih poslova, izvršen je inspekcijski pregled mjesta predviđenog za ukrcaj pogonskog goriva cisternama u luci Rabac i Plomin luci te je sastavljen zapisnik na temelju kojeg je donesen zaključak od strane Ministarstva unutarnjih poslova – Sektora za inspekcijske poslove.

Inspekcijskim nadzorom mjesta predviđenih za ukrcaj pogonskog goriva cisternama u luci Rabac i Plomin luci, utvrđeno je da ista trenutno ne zadovoljavaju uvjete za ukrcaj pogonskog goriva cisternama, a na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća će se raspravljati o mogućnostima sanacije i prilagođavanja lokacije za ukrcaj pogonskog goriva cisternama.

Obavijest korisnicima lučkog prostora u luci Brestova

Nabavkom i montažom dviju automatskih cestovnih rampi omogućeno je kontrolirano korištenje platoa luke u skladu sa namjenom. Zatečenim vozilima u luci dostavljati će se obavijest o uvjetima pod kojim se luka može koristiti i način na koji moraju postupiti ako luku žele koristiti pod posebnim uvjetima, o čemu će odlučivati Upravno vijeće lučke uprave Rabac na slijedećoj sjednici unutar deset dana. Više...

 

Luka Rabac

Luka Rabac ima 450 m obalnog zida u prirodnom zaljevu zaštićenom od sjevernih vjetrova (bura, tramuntana), djelomično zaštićena od vjetrova iz istočnih smjerova i potpuno nezaštićena od vjetrova iz južnih smjerova (jugo, maestral) tako da je sigurnost luke često ugrožena. Lučka uprava sanirala je postojeći obalni zid i sagradila 150 m nove obale, a duž cijele obale sagradila potrebnu infrastrukturu za napajanje brodova strujom i vodom. Obzirom na otvorenost prema jugu luka se u nautičkim vodičima karakterizira kao nesigurnom.